گواهی ثبت نرم افزارهای شرکت رسا سیستم

(صادر شده توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال)