قابلیت های پرتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان:
۱-   امکان درج تصویر مطابق با مناسبت های خاص
۲-   امکان مدیریت اخبار دانشگاه
۳-   امکان مدیریت سمینارها
۴-   امکان مدیریت تابلوی اعلانات
۵-   امکان مدیریت پروفایل اساتید
۶-   امکان مدیریت حوزه معاونت ها
۷-   امکان مدیریت پروفایل دانشجویان
۸-   امکان افزودن لینک جدید به همراه صفحه جدید بصورت دینامیک
۹-   پشتیبانی کامل از زبان انگلیسی