گواهی تائید فنی نرم افزارها (صادر شده توسط شورای عالی انفورماتیک کشور)