مشاوره انفورماتیک مدیریت سیستم فناوری اطلاعات می تواند یکی از با ارزش ترین مزایای کسب و کار هر سازمان باشد. فن آوری مناسب، اجرای صحیح ، مدیریت و نظارت مناسب، می تواند منجر به افزایش قابل توجهی در رشد و بهره وری سازمان گردد.

از جمله مهمترين عوامل موفقيت پروژ‌ه‌های فناوری اطلاعات IT, بهره­ گيری از خدمات مشاوره و نظام نظارتی برای پيشبرد پروژه و كنترل مراحل مختلف اجرايی آن است.کسب اطمينان از تأمين نيازمنديی ها و الزامات پروژه از يک سو و اجرای دقيق و صحيح آنها در موعد مقرر و همچنین انطباق با دستورالعمل و استانداردهای بروز و متعارف جهانی، اهميت استفاده از مشاوره و نظارت بر طرحهای انفورماتيک را نشان می دهد. 

مشاوران و ناظران پروژه‌های فناوری اطلاعات بعنوان امين و نماينده كارفرما، ضمن هدايت روند اجرای پروژه در چارچوب مشخص، فعاليت‌های پیمانکاران پروژه را براساس قرارداد فی مابين و طرح پروژه، کنترل و راهکارهای اجرايی و موثر برای رفع مشکلات جاری و پيش بينی نشده ارائه می کنند. بايد توجه داشت از آنجا که روند تكميل و پيشرفت اين گونه پروژه‌ها بصورت فيزيكی تماما قابل ارزيابی نمی ­باشد، عدم استفاده از سازوکار صحیح، مشاوره و نظارت جامع و مدون، سبب تجديد عمليات فنی برای رفع نارسايی ها و تحميل هزينه‌ های سنگين كمی و كيفی می­ گردد.بر همین اساس شرکت رسا سیستم البرز آمادگی ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه پروژه های انفورماتيکی را اعلام می دارد.