دفتر مرکزی:

شاهرود – چهارراه نادر – نبش کوچه پانزدهم – طبقه اول

کد پستی: ۳۶۱۴۶۴۷۱۴۶

ایمیل: info@rasa-system.com

تلفن های تماس:

۰۲۳-۳۲۳۴۷۹۹۲                     ۰۲۳-۳۲۳۳۶۷۶۵

واحد
شماره داخلی

 

پشتیبانی نرم افزار عوارض خودرو
104, 110

 

پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری
103

 

پشتیبانی نرم افزارهای صنعتی
104

 

واحد فروش و مالی
101

 

مدیریت فنی
110

 

دبیرخانه
105

 

ریاست
111

 

فکس
106