کسب عنوان تعاونی برتر سال 94
کسب عنوان کارافرین برتر استان
رضایت شهرداری شاهرود از نرم افزار حقوق و دستمزد
رضایت شهرداری شاهرود از نرم افزار تاکسیرانی
رضایت شهرداری آبیک از نرم افزار حقوق و دستمزد و نرم افزار حسابداری
رضایت شهرداری بوئین و میاندشت از نرم افزارهای حقوق و دستمزد، حسابداری، درآمد و اتوماسیون اداری
رضایت شهرداری دامغان از نرم افزار حقوق و دستمزد
رضایت شهرداری امیریه از نرم افزار عوارض خودرو
رضایت شهرداری رودیان از طراحی سایت شهرداری
رضایت شهرداری کلاته از راه اندازی شبکه LAN
رضایت شهرداری کلاته از راه اندازی شبکه
رضایت شهرداری یامچی از نرم افزار عوارض خودرو
رضایت شهرداری بیارجمند از نرم افزارهای حقوق و دستمزد، حسابداری، عوارض خودرو و اتوماسیون اداری
رضایت شهرداری آرادان از نرم افزار اتوماسیون اداری
رضایت شهرداری دیباج از نرم افزار حقوق و دستمزد
رضایت شهرداری امیریه از نرم افزار حسابداری
رضایت شهرداری امیریه از نرم افزار حقوق و دستمزد
رضایت شهرداری امیریه از نرم افزار اتوماسیون اداری